Translation status

Strings8
100.0% Translate
Words111
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
XWiki.UserProfileTranslations 12.0% 26.7% 0.0% 76.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Core Resources 2.7% 1.0% 91.3% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
AnnotationCode.Translations 52.2% 38.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Index.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
IconThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
AppWithinMinutes.Translations 67.9% 37.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Repository 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Jetty listener 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SkinsCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Panels.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PanelsCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dashboard.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-rendering-ui 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
WYSIWYG Editor API 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.DocumentTreeTranslations 4.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.OfficeImporterTranslations 66.6% 92.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Code.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHeadings 50.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxEscapes 50.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rating module 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParagraphs 50.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% Translate
xwiki-platform-wiki-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.WebHome 50.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxNewLineLineBreaks 50.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxDefinitionLists 50.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxIntroduction 50.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGroups 50.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.TemplateProviderTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Refactoring.Default 23.0% 11.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxParameters 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JCaptcha UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wiki WikiManager.Translations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
XWiki Security Authentication UI 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FlamingoThemesCode.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Captcha UI 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Platform.SandboxTestPage 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxImages 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Menu Application 72.9% 24.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHorizontalLine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxScripts 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxOtherSyntaxes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macros.TreeTranslations 73.3% 31.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxMacros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLinks 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Invitation.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Platform Icon Default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main WikiManager.Translations 4.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxHTML 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sandbox.WebHome 50.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.Notifications.Macro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tour.HomepageTour.Translations 17.3% 14.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mail.Translations 20.0% 15.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki WikiMacro Store 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-handler-xar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTextFormatting 50.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxTables 50.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxQuotations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxLists 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Help.SupportPanel.Content 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TemplateMacro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xwiki-platform-extension-script 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Skin Extensions 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Platform Refactoring API 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki Security Authentication Default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.AdminTranslations.xml 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Main.SolrTranslations 4.7% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Localization Macro 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxVerbatim 50.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.RatingsTranslations 20.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.UserDirectoryTranslations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.XWikiSyntaxGeneralRemarks 50.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Flavor API 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Message Stream 71.4% 72.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model Validation UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Model Validation API 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Include Macro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Macro 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
XWiki.EditTranslations 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mentions UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mentions Notifications 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Help.Translations 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Like UI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Like Notifications 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://www.xwiki.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license LGPL-2.1
Repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit XWIKI-17575: Expose Live Data sources through REST API 72ccbffad3
Marius Dumitru Florea authored 3 hours ago
Filemask.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-common/src/main/resources/WikiManager/CommonTranslations_*.properties
Monolingual base language file.translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-common/src/main/resources/WikiManager/CommonTranslations_en.properties
Translation file .translation/xwiki-platform-core/xwiki-platform-wiki/xwiki-platform-wiki-ui/xwiki-platform-wiki-ui-common/src/main/resources/WikiManager/CommonTranslations_mr.properties
When User Action Detail Object
a year ago surli Resource update XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
a year ago surli Committed changes XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
चेतावणीः एकदा आपण हे बदलल्यानंतर मागील मालक त्यांचे मालक हक्क गमावतील. जर ते आपण असाल तर आपण स्वत: ला विकीपासून दूर ठेवलेले नाही याची खात्री करा. चुकून असे झाल्यास, आपणास मुख्य विकीच्या प्रशासकांशी संपर्क साधण्याची किंवा सुपर ऍडमिन खाते वापरण्याची आवश्यकता असेल.
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
'मुख्यपृष्ठ' फील्ड रिक्त असू शकत नाही.
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
अवैध सुरक्षा (सीएसआरएफ) टोकन. कृपया पृष्ठ रीफ्रेश करा आणि पुन्हा प्रयत्न करा.
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
नवीन मालकाचा वापरकर्ता विद्यमान नाही किंवा हा वेगळ्या विकीमधून येऊ शकेल. \n आपणास खात्री आहे की आपण तो वापरू इच्छिता आणि सेव्ह ऑपरेशन सुरू ठेऊ इच्छिता?
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
आपल्या विकीचे वर्णन करा (सुंदर नाव आणि वर्णन) आणि त्याचा मालक आणि मुख्यपृष्ठ सेट करा.
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
विकी वर्णनकर्ता कॉन्फिगर करा
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
वर्णनकर्ता
a year ago josprachi New translation XWiki Platform/Common WikiManager.CommonTranslations - Marathi
विकी
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 111 636
Translated 100.0% 8 111 636
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 2, 2019, 6:10 p.m.
Last author Prachi Joshi

Activity in last 30 days

Activity in last year